VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Specijalni servisi 21/03/2019

ŠUMAMA U SRPSKOJ GAZDUJE SE PREMA EKOLOŠKIM STANDARDIMA

 

Prosječni godišnji prirast u svim kategorijama šuma kojima gazduje Javno preduzeće "Šume Republike Srpske" iznosi 6,91 metar po hektaru.

 

Priredila: Dobrila ABAZOVIĆ

SOKOLAC, 21. MARTA /SRNA/ - Od ukupne površine od 1.314.670 hektara, u državnom vlasništvu nalazi se 1.011.230 hektara ili 77 odsto svih šuma Republike Srpske, navode za Srnu iz Javnog preduzeća "Šume Republike Srpske" Sokolac.

Prema tom izvoru, prosječni godišnji prirast u svim kategorijama šuma kojima gazduje ovo preuzeće iznosi 6,91 metar po hektaru.

Iz "Šuma Srpske" podsjećaju da se šume i šumsko zemljište u BiH prostiru na 2.709.800 hektara, što je 53 odsto površine države, a od toga je oko 20 odsto u privatnom vlasništvu.

Poslovi, mjere, zadaci i aktivnosti u proizvodno-finansijskom planu svih organizacionih dijelova i "Šuma Srpske" u cjelini, prvenstveno su usmjereni na čuvanje, zaštitu šuma, njegu i održavanje postojećih šumskih kultura, te nova pošumljavanja.

Unapređuje se i razvoj sjemensko-rasadničke proizvodnje, te radi na iskorištavanju šuma u skladu sa realnim mogućnostima šumskih sastojina i odredaba šumskoprivrednih osnova.

ZAŠTITA OD POŽARA

U "Šumama Srpske" tvrde da su sprovedene sve preventivne mjere na zaštiti šuma od požara i štetnih insekata i ističu da su troškovi zaštite šuma u 2018. godini na nivou ovog preduzeća iznosili oko 12.000.000 KM.

Prema istoj informaciji, broj požara na kraju prošle godine znatno je manji u odnosu na 2017, pa je i šteta prouzrokovana požarima manja.

"Evidentirano je 45 požara, od kojih su tri visoka, dok su 42 prizemna. Ukupna zahvaćena površina bila je 599 hektara", navode iz "Šuma Srpske" i podsjećaju da požari nanose veliku štetu jer zahvataju znatnu površinu i uništavaju kompletnu floru.

Kako je ljudski faktor najčešći uzrok, neophodno je da šira društvena zajednica preduzme preventivne, ali i represivne mjere na zaštiti.

BESPRAVNA SJEČA

Šteta prouzrokovana bespravnim sječama je manja za 19 odsto u prošloj godini u odnosu na 2017. Najveća šteta je evidentirana u Šumskom gazdinstvu "Jahorina" na Palama - 25 odsto od ukupno zabilježenih u preduzeću, te u gazdinstvima "Prijedor", "Doboj" i "Romanija" na Sokocu, navedeno je u informaciji iz "Šuma Srpske".

U ovom preduzeću ističu da je u toku prošle godine podneseno 2.099 prijava, od kojih 24 odsto krivičnih i 76 odsto prekršajnih.

U "Šumama Srpske" napominju da bespravne sječe predstavljaju veliki problem, pa je intenzivirana saradnja sa MUP-om, tužilaštvom i sudom.

ZAŠTITA OD ŠTETOČINA

S ciljem zaštite šuma od gubara, u svim gazdinstvima je izvršen intenzivan monitoring kontrolnih ploha jer, prema tvrdnjama iz ovog preduzeća, nije konstatovano značajnije prisustvo jaja u leglima štetočina, sem u nekoliko slučajeva.

Zaštita šuma od potkornjaka zasniva se na mjerama uspostavljanja šumskog reda, te primjeni feromonskih preparata za kontorlu isuzbijanje sipaca u vrijeme rojenja.

Prema dugoročnom planu, "Šume Srpske" insistiraće na pošumljavanju lišćara u čistim četinarskim šumama kako bi učešće ovog drveća dostiglo 30 odsto jer se time smanjuje kiselost zemljišta.

"Šume Republike Srpske" posjeduju FSC sertifikat, koji je potvrda da se sa šumama i šumskim zemljištem gazduje prema strogim ekološkim, socijalnim i ekonomskim standardima.

U oktobru prošle godine Međunarodno akreditaciono tijelo SGS iz Slovačke izvršilo je kontrolu procesa sertifikovanja.