VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Ekonomija05/12/2019

PLANIRANI BUDžETSKI OKVIR 3,425 MILIJARDI KM

 

BANjALUKA, 5. DECEMBRA /SRNA/ - Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog budžeta Srpske za narednu godinu od 3,425 milijardi KM, što je za 108,4 miliona KM, odnosno 3,3 odsto više nego rebalansirani budžet za ovu godinu, te prateći prijedlog zakona o njegovom izvršenju.

 

Planirani budžetski prihodi i primici iznose 2,996 milijardi KM, dok je finansiranje planirano u iznosu od 406,7 miliona KM, od čega se na primitke od zaduživanja odnosi 345,2 miliona KM, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Ako se primici od zaduživanja u narednoj godini porede primicima u ovoj godini, koji su iznosili 384,4 miliona KM, vidljivo je da su oni manji za 39,2 miliona KM.

Naznačajnija povećanja na prihodovnoj strani budžeta odnose se na prihode od doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje za 48,1 milion KM, prihode od indirektnih poreza za 65,2 miliona KM, prihode od naknade za priređivanje igara na sreću za 21,7 miliona KM, prihode od poreza na dobit za 9,8 miliona KM.

Najznačajnija izdvajanja na rashodovnoj strani budžeta odnose se na rashode za lična primanja koja iznose 844,8 miliona KM i u odnosu na rebalans su uvećana za 81,6 miliona KM.

Do povećanja je došlo zbog povećanja plata budžetskim korisnicima u rasponu od pet odsto do 20 odsto, u zavisnosti od platnog koeficijenta, kao i planiranog organizovanja Penzijskog plana Vlade, te uvođenja novih budžetskih korisnika u trezor kao što su Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske, Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske i Osnovni sud Šamac.

Materijalni troškovi namijenjeni za neometano funkcionisanje institucija planirani su u iznosu od 117,4 miliona KM.

Doznake po osnovu penzijskog osiguranja iznose 1,142 milijarde KM, i u odnosu na rebalans uvećanje su za 40 miliona KM.

Planirane doznake na ime socijalne zaštite iznose 237,4 miliona KM i u odnosu na rebalans za 2019. godinu uvećane su za 5,3 miliona KM.

Izdaci za kapitalne investicije planirani su u iznosu od 135,1 milion KM i u odnosu na rebalans uvećani su za 38,1 milion KM.

U okviru ove grupe rashoda planirana su izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih bolnica, sredstva za opremanje MUP-a, kao i osavremenjavanje nastavnog procesa u osnovnim školama, kao i za prioritetne projekte iz Programa javnih investicija koje se planiraju u budžetu.

Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za narednu godinu koji detaljnije uređuje način izvršenja, a usvojila je i Informaciju o usklađenosti Dokumenta okvirnog budžeta Republike Srpske za period 2020-2022. godina sa politikama Vlade Srpske.

Vlada Republike Srpske utvrdila je i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o doprinosima s ciljem rasterećenja privrede kroz smanjenje poreskog opterećenja dohotka od ličnih primanja.

Predloženo rješenje se odnosi na smanjenje poreskog opterećenja dohotka od ličnih primanja umanjenjem stope doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za 0,2 odsto, odnosno sa dosadašnjih 0,8 odsto na 0,6 odsto.